PiLs styrelse 

Förening PiLs styrelse

Styrelsen inkl. utskott

PiLs styrelse består av den inre styrelsen samt nio
olika utskott. Styrelsen är föreningens ansikte utåt och sköter all verksamhet. Regelbundna styrelsemöten anordnas där det diskuteras kring föreningens läge i sin helhet samt vad som är aktuellt inom utskotten. Läs mer om utskotten, deras ansvarsområde och de nuvarande förtroendevalda nedan!

Den inre styrelsen

Styrelsen inkl. utskott

Ordförande

Alice Westman

Ordförande bär det övergripande ansvaret i föreningen och agerar samordnare för styrelsen. I ett nära samarbete med vice ordförande stöttar, diskuterar och delegerar den ordförande de olika utskottens verksamhet. Den förtroendevalda bär även ansvaret för det löpande arbetet samt visions- och strategiarbetet för Personalvetare i Lund.

Kontakt: ordf@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Vice ordförande

Lisette van der Knaap

Vice ordförande är den ordförandes högra hand. Tillsammans har de hand om att stötta och delegera utskottens verksamhet och är föreningens ansikten utåt. Vice ordförandens roll är att initiera nya projekt som för föreningen framåt på ett eller annat sätt och att stötta ordförande där det behövs. Den förtroendevalda verkar bl.a. som koordinator för föreningens studiecirklar.

Kontakt: viceordf@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Ledamot

Gabriel Nilsson

Ledamoten är föreningens officiella röst utåt och bryggan mellan PiL och Sveriges HR-förening. Under regelbundna möten verkar vårt ledamot tillsammans med  Sveriges HR-förening för att sammanlänka studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet med andra HR-organisationer i Sverige. Därutöver skriver den förtroendevalda föreningens nyhetsbrev som ges ut månadsvis. Nyhetsbrevet innehåller information kring aktuella händelser i föreningens olika utskott.

Kontakt: info@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Ekonomiansvarig

Annika Aus

Ekonomiansvarig har hand om föreningens ekonomi vilket innebär allt från budgetering till granskning av alla in- och utbetalningar. Den ekonomiansvarige har svar på alla frågor våra medlemmar har kring vår ekonomi och budget. Ekonomiansvarig har regelbunden kontakt med alla utskotten och en god överblick över hela föreningen.

Kontakt: ekonomi@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Sekreterare

Matilda Olbin

Sekreteraren har stort inflytande i föreningen och har ett nära samarbete med övriga medlemmar av den inre styrelsen. Det främsta ansvaret är, förutom att föra protokoll under förenings- och styrelsemötena, att underhålla och uppdatera medlemsregistret.

Kontakt: info@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Amanda Enander & Gustav Fils

Festutskottet

Festutskottet främsta uppgift är att planera och genomföra året höjdpunkt; nollningen. De har b.la. hand om kontakt med nationer, ansvarar för inköp och anordnar aktiviteter för de nya PA-studenterna. Festutskottet är kontaktpersoner för både faddrar och nya studenter vilket betyder att det är ett socialt utskott. Utöver nollningen anordnar festutskottet den alltid så härliga julfesten samt PiLA-sittningen som går av stapeln efter vår egna arbetsmarknadsdag; PiLA-dagen. Ett nytillkommet projekt är att utforma en egen visbok för PA-programmet i Lund. Detta sker med hjälp av våra medlemmar David Tydesten och Henrik Ek.

Kontakt: aktivitetsutskottet@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Pernilla Söderholm, Sara Jarrolf Prager & Caroline Karlsson

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet är föreningens ansikte ut mot arbetslivet. Det är näringslivsutskottet som knyter banden mellan Personalvetare i Lund och arbetslivet genom att anordna evenemang tillsammans med företag och andra föreningar. Rollen är viktig för att ge studenterna en inblick i arbetslivet och ge studenterna möjlighet att knyta kontakter för framtiden. Det är även näringslivsutskottet som ansvarar för föreningens avtal, både förhandling och skapande. Kontrakten med samarbetsparterna omförhandlas varje år och man är i ständig kontakt med folk från näringslivet för att hitta nya möjligheter till samarbeten.

Kontakt: naringsliv@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Linnea Bolmstedt & Lina Holmbeck

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet har som huvuduppgift att sprida information om PiL till studerande på PA-programmet, blivande studenter samt till näringslivet. Detta sker främst genom kontinuerlig uppdatering av hemsida, Facebooksida och Instagram. En stor del av arbetet går till att dokumentera och sprida information om kommande evenemang som anordnas för våra medlemmar, detta gör att de har nära kontakt med både utskotten och medlemmarna i föreningen. Utskottet arbetar för att marknadsföra både PiL och PA-programmet samt ansvarar för kontakten med företag som vill sprida arbetsannonser till våra medlemmar.

Kontakt: kommunikation@personalvetareilund.se

 

Styrelsen inkl. utskott

Frida Persson, Oscar Thuresson & Freja Modig

Valberedningen

Valberedningen utgörs av tre ledamöter, vars uppgift är att utlysa och tillsätta nya poster till föreningens utskott och styrelse. Största delen av arbetet sker därmed främst vid de två tidpunkter på året då rekryteringsprocessen är aktuell. Vid eventuella avhopp är valberedningen på plats för att fylla de luckor som behövs.

Kontakt: valberedning@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Hanna Månsson & Kajsa Ekelund

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet sitter med i PA-utbildningens ledningsgrupp och har som huvuduppgift att förbättra utbildningen för PA-studenterna i Lund. Utskottet ansvarar främst för utbildningsbevakning av Personal- och arbetslivsprogrammet där man utvärderar programmets kurser och ger förslag på förbättringar till ledningsgruppen. De är lyssnar lyhört på studenternas åsikter om utbildningen och specifika kurser och lyfter det till utbildningens ledningsgrupp. Utöver detta ansvarar de för att ordna SI-mentorskap och andra typer av stöttande verksamhet för våra studenter.

Kontakt: utbildning@personalvetareilund.se

 

Styrelsen inkl. utskott

Emma Herbertsson, Karl Tingstedt & Hedvig Ödahl

Projektgrupp för PiLA

Projektgruppen för PiLs arbetsmarknadsdag PiLA består av tre ledamöter som gemensamt ansvarar för planeringen och genomförandet av arbetsmarknadsdagen. PiLA är ett årligt event där studenter får chansen att möta representanter från näringslivet genom föreläsningar, workshops, mingel etc. Målet är att skapa givande kontakter för såväl studenter som yrkesverksamma. I ett nära samarbete med näringslivsutskottet knyter projektgruppen nya kontakter med företag och föreningsliv.

Kontakt: pila@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Carl Modin & Evelina Henriksson

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottets huvudsakliga uppgift är att verka för gemenskap hos studenterna på PA-programmet i Lund. Aktivitet planera och organiserar olika sociala evenemang för föreningens medlemmar, såsom friluftsaktiviteter, traditionsenliga evenemang, pub/grillkvällar och idrottsarrangemang. Man ansvarar även exempel för bokning av salar till samarbete med festutskottet vid speciella och roliga evenemang. Aktivitetsutskottet planerar även styrelse-kickoffen som anordnas varje termin för PiLs styrelse.

Kontakt: aktivitet@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Elin Tegnestedt & Frida Furebring

Balutskottet

Balutskottet är ett helt nytt utskott i PiL! Detta utskott har startats för ett projekt som förhoppningsvis ska mynna ut i “Personalvetarnas årliga bal”. Detta genom att skapa intresse, researcharbete från andra baler, salsbokning, upplägg, samt eventuella samarbeten. Målet är att en väldigt rolig och återkommande kväll som kan engagera och skapa en gemenskap för hela PA-programmet.

Kontakt: balutskottet@personalvetareilund.se

Hugo Starck, Hampus Nygren, Cornelia Olsérius & Matilda Lindqvist

Examensutskottet

Examensutskottet har i uppgift att planera treornas examensdag och tillhörande festligheter. I deras ansvar ligger uppgifter såsom: bestämma meny, boka lokal, planera datum för examensfest och allt annat en examen kan tänkas innehålla. De ansvariga går själva tredje året.

Samarbetspartners