PiLs styrelse 

Förening PiLs styrelse

Styrelsen inkl. utskott

PiLs styrelse består av den inre styrelsen samt nio
olika utskott. Styrelsen träffas och har möte en gång i månaden där det diskuteras om hur det går i föreningen samt vad som är aktuellt inom utskotten. Läs mer om vad varje utskott i föreningen
gör här nedan och vilka som är förtroendevalda till posterna nu!

Den inre styrelsen

Styrelsen inkl. utskott

Ordförande

Anna Thulin

Ordförande bär det övergripande ansvaret i föreningen och agerar samordnare för styrelsen. I ett nära samarbete med vice ordförande har ordförande i uppgift att stötta, diskutera och delegera utskottens verksamhet. Denna post innehar också ansvaret för det löpande arbetet samt visions- och strategiarbetet för Personalvetare i Lund. Ordförande skall exempelvis kalla till och hålla i styrelsemöten, vara föreningens ansikte utåt och hålla direkt kontakt med externa aktörer.

Kontakt: ordf@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Vice ordförande

Jessica Andersson

Vice ordförande är ordförandes högra hand. Tillsammans har de hand om att stötta och delegera utskottens verksamhet och är föreningens ansikten utåt. En del vice ordförandes roll är att initiera nya projekt som för föreningen framåt på ett eller annat sätt och att stötta ordförande där det behövs. Vice ordförande ansvarar exempelvis  för forskningscirklarna, avlasta ordförande och utskott och bidra med ett helhetsperspektiv för föreningen.

Kontakt: viceordf@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Ledamot

Jonathan Argyris

Ledamoten är föreningens officiella röst utåt och bryggan mellan PiL och Sveriges HR-förening. En gång i månaden deltar ledamoten i möte med Sveriges HR-förening med syfte att sammanlänka studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet med andra HR-
organisationer i Sverige. Därutöver ansvarar hen för att skicka ut Personalvetare i Lunds nyhetsbrev till medlemmarna en gång i månaden. Nyhetsbrevet innehåller information kring aktuella händelser i föreningens utskott. 

Kontakt: info@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Ekonomiansvarig

Annika Aus

Ekonomiansvarig har hand om föreningens ekonomi och hanterar alla in- och utbetalningar och budgetering. Det är till ekonomiansvarige som medlemmar vänder sig med frågor om PiLs ekonomi. Ekonomiansvarig har således kontakt med alla utskotten i sitt arbete och har en överblick över hela föreningen.

Kontakt: ekonomi@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Sekreterare

Klara Matsdotter

Sekreteraren har stort inflytande i föreningen och har ett nära samarbete med övriga medlemmar av den inre styrelsen. Det främsta ansvaret är, förutom att föra protokoll under förenings- och styrelsemötena, att underhålla och uppdatera medlemsregistret. Utöver detta uppmuntras initiativ till att driva egna projekt.

Kontakt: info@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Amanda Enander & Gustav Fils

Festutskottet

Festutskottet främsta uppgift är att planera och genomföra året höjdpunkt; nollningen. De har b.la. hand om kontakt med nationer, ansvarar för inköp och anordnar aktiviteter för de nya PA-
studenterna. Festutskottet är kontaktpersoner för både faddrar och nya studenter vilket betyder att det är ett socialt utskott där man får lära känna massor av nya människor! Utöver nollningen anordnar festutskottet den alltid så härliga julfesten samt PiLA-sittningen.

Kontakt: aktivitetsutskottet@personalvetareilund.se

Näringslivsutskottet

Styrelsen inkl. utskott

Sara Jarrolf Prager

Styrelsen inkl. utskott

Gabriella Wahlqvist

Styrelsen inkl. utskott

Pernilla Söderholm

Näringslivsutskottet är föreningens ansikte ut mot arbetslivet. Det är näringslivsutskottet som knyter banden mellan Personalvetare i Lund och arbetslivet genom att anordna evenemang tillsammans med företag och andra föreningar. Rollen är viktig för att ge studenterna en inblick i arbetslivet och ge studenterna möjlighet att knyta kontakter för framtiden. Det är även näringslivsutskottet som ansvarar för föreningens avtal, både förhandling och skapande. Kontrakten med samarbetsparterna omförhandlas varje år och man är i ständig kontakt med folk från näringslivet för att hitta nya möjligheter till samarbeten. 

Kontakt: naringsliv@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Kerstin Nystedt

Styrelsen inkl. utskott

Linnea Bolmstedt

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet har som huvuduppgift att sprida information om PiL till studerande på PA-programmet, blivande studenter samt till näringslivet. Detta sker främst genom kontinuerlig uppdatering av hemsida, Facebooksida, Instagram, Twitter och bevakning samt genom att närvara och rapportera från aktuella aktiviteter kopplade till föreningen och utbildningen. Utskottet arbetar för att marknadsföra både PiL och PA-programmet och har även hand om kontakten med företag som vill sprida arbetsannonser till våra medlemmar.

Kontakt: kommunikation@personalvetareilund.se

 

Valberedningen

Styrelsen inkl. utskott

Frida Persson

Styrelsen inkl. utskott

Freja Modig

Styrelsen inkl. utskott

Gabriel Nilsson

Valberedningen utgörs av tre ledamöter, vars uppgift är att utlysa och tillsätta nya poster till föreningens utskott och styrelse. Största delen av arbetet sker därmed främst vid de två tidpunkter på året då rekryteringsprocessen är aktuell. Vid eventuella avhopp är valberedningen på plats för att fylla de luckor som behövs. I valberedningen får man vara med och granska ansökningar och intervjua de sökande.

Kontakt: valberedning@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Alice Westman

Styrelsen inkl. utskott

Kajsa Ekelund

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet sitter med i PA-utbildningens ledningsgrupp och har som huvuduppgift att förbättra tillvaron för medlemmarna i Personalvetare i Lund. Utskottet ansvarar främst för utbildningsbevakning av Personal- och arbetslivsprogrammet där man utvärderar programmets kurser och ger förslag på förbättringar till ledningsgruppen. Allt detta gör att man har stor chans till påverkan och binder goda kontakter med lärare.

Kontakt: utbildning@personalvetareilund.se

 

Projektgrupp för PiLA

Styrelsen inkl. utskott

Sara Jarrolf Prager

Styrelsen inkl. utskott

Heidi Paradis

Styrelsen inkl. utskott

Lisa Berg

Projektgruppen för PiLs arbetsmarknadsdag PiLA består av tre ledamöter som gemensamt ansvarar för planeringen och genomförandet av arbetsmarknadsdagen. PiLA är ett årligt event där studenter får chansen att möta representanter från näringslivet genom föreläsningar, workshops etc. Målet är att skapa givande kontakter för såväl studenter som yrkesverksamma. I ett nära samarbete med näringslivsutskottet knyter projektgruppen nya kontakter med företag och föreningsliv.

Kontakt: pila@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Linda Matson & Evelina Henriksson

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottets huvudsakliga uppgift är att verka för gemenskap bland Personalvetare i Lund. Aktivitet planera och organiserar olika sociala evenemang för föreningens medlemmar, såsom friluftsaktiviteter, traditionsenliga evenemang, pub/grillkvällar och idrottsarrangemang. Man ansvarar även exempel för bokning av salar till samarbete med festutskottet vid speciella och roliga evenemang. Aktivitetsutskottet planerar även styrelse-kickoffen som anordnas varje termin för PiLs styrelse.

Kontakt: aktivitet@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Elin Tegnestedt & Frida Furebring

Balutskottet

Balutskottet är ett helt nytt utskott i PiL! Detta utskott har startats för ett projekt som förhoppningsvis ska mynna ut i PiL:s första bal. Detta genom att skapa intresse, researcharbete från andra baler, salsbokning, upplägg, samt eventuella samarbeten. Målet är att det ska mynna ut i en väldigt rolig och återkommande kväll som kan engagera och skapa en gemenskap för hela PA-programmet.

Kontakt: balutskottet@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Kerstin Nystedt

Webmaster

Som webmaster i föreningen PiL består det främsta ansvaret av att sköta underhållet av hemsidan. Webmaster här härutöver ett nära samarbete med kommunikationsutskottet då många av uppgifterna i dessa två utskott överlappar varandra. Det finns ett stort utrymme för kreativitet kring hemsidans utförande!

Kontakt: webmaster@personalvetareilund.se

Examensutskottet

Nicole Andersson

Frida Hörbäck

Antonia Reimers

Examensutskottet har i uppgift att planera treornas examensdag och tillhörande festligheter. I deras ansvar ligger uppgifter såsom: bestämma meny, boka lokal, planera datum för examensfest och allt annat en examen kan tänkas innehålla. Så om du går  tredje året och vill hjälpa till att sätta guldkant på programmets sista tid är detta utskottet för dig!

Samarbetspartners