PiLs styrelse 

Styrelsen

Styrelsen inkl. utskott

PiLs styrelse består av 8 poster samt nio
olika utskott. Styrelsen är föreningens ansikte utåt och sköter all verksamhet. Regelbundna styrelsemöten anordnas där det diskuteras kring föreningens läge i sin helhet samt vad som är aktuellt inom utskotten. Läs mer om utskotten, deras ansvarsområde och de nuvarande förtroendevalda nedan!

Styrelsen inkl. utskott

Ordförande

Hilde Brümmer 

Ordförande bär det övergripande ansvaret i föreningen och agerar samordnare för styrelsen. I ett nära samarbete med vice ordförande stöttar, diskuterar och delegerar den ordförande de olika utskottens verksamhet. Den förtroendevalda bär även ansvaret för det löpande arbetet samt visions- och strategiarbetet för Personalvetare i Lund.

Kontakt: ordf@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Vice ordförande

Vilma Brandt

Vice ordförande är den ordförandes högra hand. Tillsammans har de hand om att stötta och delegera utskottens verksamhet och är föreningens ansikten utåt. Vice ordförandens roll är att initiera nya projekt som för föreningen framåt på ett eller annat sätt och att stötta ordförande där det behövs. Den förtroendevalda verkar bl.a. som koordinator för föreningens studiecirklar.

Kontakt: viceordf@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Ledamot

Adrian Magnusson

Ledamoten är föreningens officiella röst utåt samt bryggan mellan PiL och Sveriges HR-förening. Under regelbundna möten och seminarium verkar vår ledamot tillsammans med Sveriges HR-förening för att sammanlänka studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet med andra HR-organisationer i Sverige. Därutöver är ledamot Webmaster, vilket innebär revidering och kontinuerlig uppdatering av föreningens hemsida.

Kontakt: info@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Ekonomiansvarig

Fiona McVie

Ekonomiansvarig har hand om föreningens ekonomi vilket innebär allt från budgetering till granskning av alla in- och utbetalningar. Den ekonomiansvarige har svar på alla frågor våra medlemmar har kring vår ekonomi och budget. Ekonomiansvarig har regelbunden kontakt med alla utskotten och en god överblick över hela föreningen.

Kontakt: ekonomi@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Sekreterare

Elin Engsfelt

Sekreteraren har stort inflytande i föreningen och har ett nära samarbete med övriga medlemmar av den inre styrelsen. Det främsta ansvaret är, förutom att föra protokoll under förenings- och styrelsemötena, att underhålla och uppdatera medlemsregistret. Därutöver skriver den förtroendevalda föreningens nyhetsbrev som ges ut månadsvis. Nyhetsbrevet innehåller information kring aktuella händelser i föreningens olika utskott.

Kontakt: info@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Karriärsamordnare

Simon Hansson Wennersten

Karriärsamordnaren är en aktiv del av PILs styrelse och verkar för att föra samman Pils karriär utskott; näringslivsutskottet, utbildningsutskottet, mentorskapsprogrammet, projektgruppen PILA och SI mentorer. Karriärsamordnaren är den kommunikativa länken mellan karriärssutskotten och styrelsen. Karriärsamordnaren ansvarar för att föra vidare information mellan styrelsen och de berörda utskotten, samt vid behov avlasta utskotten i deras dagliga arbete.

Styrelsen inkl. utskott

Kommunikationssamordnare

Hannah Skog & Isabelle Rotzius

Kommunikationsutskottet har som huvuduppgift att sprida information om PiL till studerande på PA-programmet, blivande studenter samt till näringslivet. Detta sker främst genom kontinuerlig uppdatering av Facebooksida och Instagram. En stor del av arbetet går till att dokumentera och sprida information om kommande evenemang som anordnas för våra medlemmar, detta gör att de har nära kontakt med både utskotten och medlemmarna i föreningen. Utskottet arbetar för att marknadsföra både PiL och PA-programmet samt ansvarar för kontakten med företag som vill sprida arbetsannonser till våra medlemmar.

Kontakt: kommunikation@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Social Samordnare

Ida Thyberg

Sociala samordnaren är en aktiv del av styrelsen och verkar för att föra samman PiLs sociala utskott; aktivitetsutskottet, novischutskottet, balutskottet och examensutskottet. Sociala samordnaren är även styrelsens kommunikativa länk och ansvarar för att föra vidare information mellan styrelsen och de berörda utskotten, samt vid behov även hjälpa till att avlasta utskotten i deras dagliga arbete.

Utskotten

Styrelsen inkl. utskott

Hanna Bergman, Clara Gustafsson, Clara Herbertsson

Novischutskottet

Novischutskottet består av våra tre generaler som är ytterst ansvariga för årets höjdpunkt: Nollningen! Tillsammans planerar de allt som har med nollning att göra. Ihop med faddrar ser dom till så att alla våra nya studenter på programmet får den bästa starten på en ny utbildning!
Styrelsen inkl. utskott

Linn Adolfsson, Julia Eriksson, Malva Svensson

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet är föreningens ansikte ut mot arbetslivet. Det är näringslivsutskottet som knyter banden mellan Personalvetare i Lund och arbetslivet genom att anordna evenemang tillsammans med företag och andra föreningar. Rollen är viktig för att ge studenterna en inblick i arbetslivet och ge studenterna möjlighet att knyta kontakter för framtiden. Det är även näringslivsutskottet som ansvarar för föreningens avtal, både förhandling och skapande. Kontrakten med samarbetsparterna omförhandlas varje år och man är i ständig kontakt med folk från näringslivet för att hitta nya möjligheter till samarbeten.

Kontakt: naringsliv@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Tova Hallberg, Julia Wetterheim, Felix Wallin

Valberedningen

Valberedningen utgörs av tre ledamöter, vars uppgift är att utlysa och tillsätta nya poster till föreningens utskott och styrelse. Största delen av arbetet sker därmed främst vid de två tidpunkter på året då rekryteringsprocessen är aktuell. Vid eventuella avhopp är valberedningen på plats för att fylla de luckor som behövs.

Kontakt: valberedning@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Frida Palshøj Warlo, André Kelmendi Jansson

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet sitter med i PA-utbildningens ledningsgrupp och har som huvuduppgift att förbättra utbildningen för PA-studenterna i Lund. Utskottet ansvarar främst för utbildningsbevakning av Personal- och arbetslivsprogrammet där man utvärderar programmets kurser och ger förslag på förbättringar till ledningsgruppen. De är lyssnar lyhört på studenternas åsikter om utbildningen och specifika kurser och lyfter det till utbildningens ledningsgrupp. Utöver detta ansvarar de för att ordna SI-mentorskap och andra typer av stöttande verksamhet för våra studenter.

Kontakt: utbildning@personalvetareilund.se

 

Styrelsen inkl. utskott

Tilda Johansson, Jonna Kure Lindberg, Julia Christensen, Alice Ekenstierna

Projektgrupp för PiLA

Projektgruppen för PiLs arbetsmarknadsdag PiLA består av tre ledamöter som gemensamt ansvarar för planeringen och genomförandet av arbetsmarknadsdagen. PiLA är ett årligt event där studenter får chansen att möta representanter från näringslivet genom föreläsningar, workshops, mingel etc. Målet är att skapa givande kontakter för såväl studenter som yrkesverksamma. I ett nära samarbete med näringslivsutskottet knyter projektgruppen nya kontakter med företag och föreningsliv.

Kontakt: pila@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Sofia Fröjelin, Pablo Santi Velazco

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottets huvudsakliga uppgift är att verka för gemenskap hos studenterna på PA-programmet i Lund. Aktivitet planera och organiserar olika sociala evenemang för föreningens medlemmar, såsom friluftsaktiviteter, traditionsenliga evenemang, pub/grillkvällar och idrottsarrangemang. Man ansvarar även exempel för bokning av salar till samarbete med festutskottet vid speciella och roliga evenemang. Aktivitetsutskottet planerar även styrelse-kickoffen som anordnas varje termin för PiLs styrelse.

Kontakt: aktivitet@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Sally Hansen,  Ida Skagne 

Balutskottet

Balutskottet är ett helt nytt utskott i PiL! Detta utskott har startats för ett projekt som förhoppningsvis ska mynna ut i “Personalvetarnas årliga bal”. Detta genom att skapa intresse, researcharbete från andra baler, salsbokning, upplägg, samt eventuella samarbeten. Målet är att en väldigt rolig och återkommande kväll som kan engagera och skapa en gemenskap för hela PA-programmet.

Kontakt: balutskottet@personalvetareilund.se

Examensutskottet

Examensutskottet har i uppgift att planera treornas examensdag och tillhörande festligheter. I deras ansvar ligger uppgifter såsom: bestämma meny, boka lokal, planera datum för examensfest och allt annat en examen kan tänkas innehålla. De ansvariga går själva tredje året.

Samarbetspartners