Styrelsen och utskotten

Styrelsen

Styrelsen inkl. utskott

Föreningen PiL består av en styrelse, åtta utskott och en valberedning.  Styrelsen innefattar nio poster och leder föreningen framåt samt diskuterar och fattar beslut kring verksamheten under regelbundna styrelsemöten. Nedan kan du läsa mer om alla förtroendevalda inom PiL och respektive ansvarsområden!

Styrelsen inkl. utskott

Ordförande

Isabelle Åkerström

Ordförande bär det övergripande ansvaret för föreningen och agerar samordnare för styrelsen. I ett nära samarbete med vice ordförande stöttar, diskuterar och delegerar ordförande verksamheten samt håller i styrelse-, förenings- och årsmöten. Den förtroendevalda bär dessutom ansvar för det löpande verksamhetsarbetet samt visions- och strategiarbetet för Personalvetare i Lund.

Kontakt: ordf@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Vice ordförande

Evelina Ahlgren

Vice ordförande är den ordförandes högra hand. Tillsammans har de hand om att stötta och delegera utskottens verksamhet och är föreningens ansikten utåt. Vice ordförandens roll är att initiera nya projekt som för föreningen framåt på ett eller annat sätt och att stötta ordförande där det behövs. Den förtroendevalda verkar bl.a. som koordinator för föreningens studiecirklar.

Kontakt: viceordf@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Ledamot

Anders Castelius

Ledamoten är föreningens officiella röst utåt samt bryggan mellan PiL och Sveriges HR-förening. Under regelbundna möten och seminarium verkar vår ledamot tillsammans med Sveriges HR-förening för att sammanlänka studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet med andra HR-organisationer i Sverige. Därutöver är ledamot Webmaster, vilket innebär revidering och kontinuerlig uppdatering av föreningens hemsida.

Kontakt: info@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Ekonomiansvarig

Linn Sand Andersson

Ekonomiansvarig har hand om föreningens ekonomi vilket innebär allt från budgetering till granskning av alla in- och utbetalningar. Den ekonomiansvarige har svar på alla frågor våra medlemmar har kring vår ekonomi och budget. Ekonomiansvarig har regelbunden kontakt med alla utskotten och en god överblick över hela föreningen.

Kontakt: ekonomi@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Sekreterare

Ellen Björndotter Hellesöy

Sekreteraren har stort inflytande i föreningen och har ett nära samarbete med övriga medlemmar av den inre styrelsen. Det främsta ansvaret är, förutom att föra protokoll under förenings- och styrelsemötena, att underhålla och uppdatera medlemsregistret. Därutöver skriver den förtroendevalda föreningens nyhetsbrev som ges ut månadsvis. Nyhetsbrevet innehåller information kring aktuella händelser i föreningens olika utskott.

Kontakt: info@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Karriärsamordnare

Karl Benyamine

Karriärsamordnaren är en aktiv del av PiLs styrelse och verkar för att föra samman PiLs karriärutskott; näringslivsutskottet, utbildningsutskottet, mentorskapsprogrammet, projektgruppen PILA och SI-mentorer. Karriärsamordnaren är den kommunikativa länken mellan karriärsutskotten och styrelsen. Karriärsamordnaren ansvarar för att föra vidare information mellan styrelsen och de berörda utskotten, samt vid behov avlasta utskotten i deras dagliga arbete.

Kontakt: samordnare@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Kommunikationssamordnare

Victoria Azhogina & Alice Fredin

Kommunikationsutskottet har som huvuduppgift att sprida information om PiL till studerande på PA/HR-programmet, blivande studenter samt till näringslivet. Detta sker främst genom kontinuerlig uppdatering av Facebooksida och Instagram. En stor del av arbetet går till att dokumentera och sprida information om kommande evenemang som anordnas för våra medlemmar, detta gör att de har nära kontakt med både utskotten och medlemmarna i föreningen. Utskottet arbetar för att marknadsföra både PiL och PA/HR-programmet samt ansvarar för kontakten med företag som vill sprida arbetsannonser till våra medlemmar.

Kontakt: kommunikation@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Social Samordnare

Hanna Bergman

Sociala samordnaren är en aktiv del av styrelsen och verkar för att föra samman PiLs sociala utskott; aktivitetsutskottet, novischutskottet, balutskottet och examensutskottet. Sociala samordnaren är även styrelsens kommunikativa länk och ansvarar för att föra vidare information mellan styrelsen och de berörda utskotten, samt vid behov även hjälpa till att avlasta utskotten i deras dagliga arbete.

Kontakt: samordnare@personalvetareilund.se

Utskotten

Styrelsen inkl. utskott

Marina Hultén, Max Jonevret, Smilla Engdahl

Styrelsen inkl. utskott

Novischutskottet

Novischutskottet består av våra tre generaler som är ytterst ansvariga för årets höjdpunkt: Nollningen! Tillsammans planerar de allt som har med nollning att göra. Ihop med faddrar ser dom till så att alla våra nya studenter på programmet får den bästa starten på en ny utbildning!
Styrelsen inkl. utskott

Linnea Grosen & Lovisa Hansson

Styrelsen inkl. utskott

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet är föreningens ansikte ut mot arbetslivet. Det är näringslivsutskottet som knyter banden mellan Personalvetare i Lund och arbetslivet genom att anordna evenemang tillsammans med företag och andra föreningar. Rollen är viktig för att ge studenterna en inblick i arbetslivet och ge studenterna möjlighet att knyta kontakter för framtiden. Det är även näringslivsutskottet som ansvarar för föreningens avtal, både förhandling och skapande. Kontrakten med samarbetsparterna omförhandlas varje år och man är i ständig kontakt med folk från näringslivet för att hitta nya möjligheter till samarbeten.

Kontakt: naringsliv@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Emma Björklund, Felix Samuelsson, Ellen Paulin

Valberedningen

Valberedningen utgörs av tre ledamöter, vars uppgift är att utlysa och tillsätta nya poster till föreningens utskott och styrelse. Största delen av arbetet sker därmed främst vid de två tidpunkter på året då rekryteringsprocessen är aktuell. Vid eventuella avhopp är valberedningen på plats för att fylla de luckor som behövs.

Kontakt: valberedning@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Louise Rosén Fång, André Kelmendi Jansson & Ellika Ström

Styrelsen inkl. utskott

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet sitter med i PA/HR-utbildningens ledningsgrupp och har som huvuduppgift att förbättra utbildningen för PA/HR-studenterna i Lund. Utskottet ansvarar främst för utbildningsbevakning av Personal- och arbetslivsprogrammet (numera HR-programmet) där man utvärderar programmets kurser och ger förslag på förbättringar till ledningsgruppen. De lyssnar lyhört på studenternas åsikter om utbildningen och specifika kurser och lyfter det till utbildningens ledningsgrupp. Utöver detta ansvarar de för att ordna SI-mentorskap och andra typer av stöttande verksamhet för våra studenter.

Kontakt: utbildning@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Nora Engström, Maja Kallin, Tuva Dahlgren & Erik Gullstrand

Styrelsen inkl. utskott

Projektgrupp för PiLA

Projektgruppen för PiLs arbetsmarknadsdag PiLA består av tre ledamöter som gemensamt ansvarar för planeringen och genomförandet av arbetsmarknadsdagen. PiLA är ett årligt event där studenter får chansen att möta representanter från näringslivet genom föreläsningar, workshops, mingel etc. Målet är att skapa givande kontakter för såväl studenter som yrkesverksamma. I ett nära samarbete med näringslivsutskottet knyter projektgruppen nya kontakter med företag och föreningsliv.

Kontakt: pila@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Sanna Carlsson & Oskar Werner

Styrelsen inkl. utskott

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottets huvudsakliga uppgift är att verka för gemenskap hos studenterna på PA/HR-programmet i Lund. Aktivitet planera och organiserar olika sociala evenemang för föreningens medlemmar, såsom friluftsaktiviteter, traditionsenliga evenemang, pub/grillkvällar och idrottsarrangemang. Man ansvarar även exempel för bokning av salar till samarbete med festutskottet vid speciella och roliga evenemang. Aktivitetsutskottet planerar även styrelse-kickoffen som anordnas varje termin för PiLs styrelse.

Kontakt: aktivitet@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Carolina Axelsson & Sofia Dolff Sandelius

Styrelsen inkl. utskott

Balutskottet

Balutskottet anordnar personalvetarnas årliga bal – Personalvetarbalen. Utskottet står för allt från planering och bokning till genomförande av balen. Målet är att skapa en rolig kväll i sann personalvetaranda, som kan engagera och stärka gemenskapen för hela PA/HR-programmet. Med Personalvetarbalen hoppas vi på att kunna förgylla PiL:s medlemmars upplevelse av studentlivet!

Kontakt: balutskottet@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott
Styrelsen inkl. utskott

Examensutskottet

Examensutskottet har i uppgift att planera treornas examensdag och tillhörande festligheter. I deras ansvar ligger uppgifter såsom: bestämma meny, boka lokal, planera datum för examensfest och allt annat en examen kan tänkas innehålla. De ansvariga går själva tredje året.

Kontakt: examensutskottet@personalvetareilund.se

Styrelsen inkl. utskott

Clara Gustafsson & Oskar Liss-Daniels


Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet finns till för studenter på PA/HR-programmet och yrkesverksamma inom HR. Utskottets uppgift är att hitta mentorer och matcha ihop dessa med studenter för att skapa ett nyttigt utbyte av erfarenheter och kunskaper genom individuella träffar. Utöver detta håller vi även i inspirerande nätverkskvällar för mentorer och adepter

Kontakt:  mentorskap@personalvetareilund.se